Privacy

Uw contacten met ons, uw persoonlijke en financiële gegevens worden bij ons digitaal opgeslagen. U hebt al inzage in uw financiële gegevens. Wilt u inzage in de rest van uw dossier dan kunt u een verzoek bij ons indienen.

U hebt het recht om te wijzigen en recht op vergetelheid, uiteraard indien dit niet in strijd is met de wettelijke maatregel die wij ten uitvoer moeten brengen. Wij hebben namelijk voor de belastingdienst een bewaarplicht en naar de rechtbank toe een verantwoordingsplicht. Mocht het bewind worden opgeheven/beëindigd, dan wordt uw dossier digitaal afgesloten bewaard en alleen geraadpleegd indien er een controle van de belastingdienst/rechtbank plaatsvindt.

Wij werken digitaal in een zeer goed beveiligde omgeving.

Uiteraard dragen wij geen informatie over aan derden, tenzij het in het belang is van uw traject. Wij willen u verwijzen naar het door u getekende afsprakenformulier. Op het moment dat wij bijvoorbeeld uw schuldendossier overdragen aan een schuldhulpverlenende instantie, dienen wij of uw begeleider een sociale rapportage op te stellen. Schuldeisers hebben meer achtergrondinformatie nodig over uw situatie. Indien u uw gehele schuldendossier wilt inzien, zoals die is verzonden aan de schuldhulpverlenende instantie, kunt u een verzoek bij ons indienen. Wij zorgen dat u uw gehele dossier digitaal krijgt aangeleverd.